Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - hoatim

#1511
Tài Hoa Thi / tình là bụi
27/02/07, 20:29
Yêu nhau chớ nói câu thề
Thề sống thề chết chỉ là  đầu môi
Khi cô đơn tôi mới hiểu được rằng
Tình là bụi chỉ thổi nhẹ là bay
kế toán thuế tại hà Nội