Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Lovers_Again

#1261
Tiếng Hàn không giống tiếng Anh và Việt ngữ pháp không khó lắm nhưng phải chia từ nhiều thể loại. cách học tốt nhất mà tôi biết là nghe nhiều hơn học trong sách bởi vì sách chỉ dạy cho các bạn từ vững và một câu nguyên bản nhưng người Hàn không bao giờ nói cho bạn một câu dài cả
nghe nhạc Hàn nhiều và xem nhiều phim các bạn sẽ tìm được cái cần tìm
:lick:
kế toán thuế tại hà Nội