Lỗi "undefined symbol: CRYPTO_set_locking_callback" khi dùng YUM trên CENTOS 6

Started by saos@ngmo, 15/06/21, 23:24

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

yum update
Ví dụ lệnh trên được chạy trên nền tảng CentOS 6 mà bạn gặp phải thì do bạn đang cài nhiều hơn 1 phiên bản python. Với YUM của CentOS chỉ làm việc được với python2.6. Ví dụ đây là thông báo lỗi của mình:


There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:

  /usr/lib64/python2.6/site-packages/pycurl.so: undefined symbol: CRYPTO_set_locking_callback

Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.

It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.6.6 (r266:84292, Jun 20 2019, 14:14:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23)]

If you cannot solve this problem yourself, please go to
the yum faq at:
  http://yum.baseurl.org/wiki/Faq


Cách xử lý bạn cần remove symbolic link do quá trình cài đặt bản python mới hơn tự động ghi đè.

rm /usr/local/lib/libcurl.so.4
Sau đó chạy lệnh để tạo lại symbolic link về file libcurl.so ban đầu
ln -s /usr/lib64/libcurl.so.4.1.1 /usr/local/lib/libcurl.so.4

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, tìm kiếm Xưởng in hộp giấy cứng tại thủ đô, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng