Lỗi "undefined symbol: CRYPTO_set_locking_callback" khi dùng YUM trên CENTOS 6

Started by saos@ngmo, 15/06/21, 23:24

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

yum update
Ví dụ lệnh trên được chạy trên nền tảng CentOS 6 mà bạn gặp phải thì do bạn đang cài nhiều hơn 1 phiên bản python. Với YUM của CentOS chỉ làm việc được với python2.6. Ví dụ đây là thông báo lỗi của mình:


There was a problem importing one of the Python modules
required to run yum. The error leading to this problem was:

  /usr/lib64/python2.6/site-packages/pycurl.so: undefined symbol: CRYPTO_set_locking_callback

Please install a package which provides this module, or
verify that the module is installed correctly.

It's possible that the above module doesn't match the
current version of Python, which is:
2.6.6 (r266:84292, Jun 20 2019, 14:14:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-23)]

If you cannot solve this problem yourself, please go to
the yum faq at:
  http://yum.baseurl.org/wiki/Faq


Cách xử lý bạn cần remove symbolic link do quá trình cài đặt bản python mới hơn tự động ghi đè.

rm /usr/local/lib/libcurl.so.4
Sau đó chạy lệnh để tạo lại symbolic link về file libcurl.so ban đầu
ln -s /usr/lib64/libcurl.so.4.1.1 /usr/local/lib/libcurl.so.4

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội