Hành trình văn hoá

Started by votinh_d86, 15/10/07, 20:31

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Quote from: ly_n_ly on 06/02/08, 19:53
uh nhỉ
đoán típ...
Cung điện mùa đông- Nga

Duyệt đáp án này! + 1 điểm cho Ly trong những giờ phút đầu tiên của năm 2008!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

[email protected]

Quote from: Lovers_Again on 04/02/08, 20:37
Quote from: [email protected] on 02/02/08, 18:22


Người thật việc thật, đây là ở đâu?

Đây là Đà Lạt-Lâm Đồng

Không phải thế mà, chị hangle124 cũng không đoán ra được à?

kế toán thuế tại hà Nội